Pořádájí:

Stránky o. s. M2M

  M2M
  CP Zlín
  Atmosféra

Stud. tým není přihlášen

Název: 
Heslo: 

Harmonogram:

15.2.2008
Spuštěn O5 web.
15.3.–15.4.2008
Předzápis Stud. týmů.
19.4.2008
Vyloučení neplatících.
22.4.2008
Rozvrh výuky a důležité Poslední informace.
25.4.–26.4.2008
Dvoudenní O5 studium.
Ikona

Studijní řád

pro O5 studium   (ze dne 26.3.2008)


Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Studijní řád stanovuje pravidla pro O5 studium – zlínskou noční hru.
 2. Studijní řád platí po celou dobu studia za všech okolností, pokud není zřetelně, nezašifrovaně a naprosto jednoznačně Tutory stanoveno jinak.
 3. O5 studium probíhá formou luštění šifer a řešení úkolů z jednotlivých Studijních předmětů.
 4. Studenti jsou povinni dodržovat všechna zákonná ustanovení a pravidla bezpečnosti, předcházet riziku zranění.

Článek 2

Studenti, Studijní týmy

 1. O5 studium je určeno výhradně pro osoby starší 18 let.
 2. Studium probíhá na vlastní nebezpečí.
 3. Studenti vytvářejí Studijní týmy. Studijní tým musí být minimálně dvoučlenný a maximálně pětičlenný. Zvířata se do počtu členů týmu nezapočítávají.

Článek 3

Předzápis a Poplatek za studium

 1. Ke studiu bude přijato 222 předzapsaných a platících Studijních týmů. Pod čarou zapsané Studijní týmy se stávají náhradníky – čekateli za týmy, které budou vyřazeny kvůli neplacení.
 2. Neplatící Studijní týmy budou vyloučeny. Na jejich místa postoupí čekatelé, kteří studium zaplatí při Zápisu v den O5 studia.

Článek 4

Zápis do studia

 1. Místo a čas Zápisu do studia bude uvedeno v Posledních informacích.
 2. Při Zápisu obdrží Studijní týmy Index, do něhož budou zapisovány výsledky studia – zkoušky a zápočty. Způsob použití Indexu bude popsán v Posledních informacích.
 3. Po skončení Zápisu bude zahájeno studium samotné.

Článek 5

Učebny

 1. Učebna je místo ve městě nebo v terénu, kde je umístěno zadání úkolu Studijního předmětu. Zadání je v Učebně ukryto tak, aby je bez větších obtíží nalezly Studijní týmy, nikoli však náhodní kolemjdoucí.
 2. Studijní tým vstupuje do Učebny jen po dobu nezbytně nutnou k získání zadání úkolu nebo k zápisu do Indexu. Práce na úkolu probíhá mimo viditelný a slyšitelný dosah Učebny.

Článek 6

Přesun mezi Učebnami

 1. K přesunu mezi Učebnami lze použít jen vlastního těla nebo prostředků městské hromadné dopravy (včetně vlaku).
 2. Postup do další Učebny je možný až po nezpochybnitelném vyřešení příslušného úkolu.
 3. Není dovoleno jít v závěsu za jiným Studijním týmem.
 4. Studijní tým se může kdykoli rozdělit.

Článek 7

Plnění úkolů Studijních předmětů

 1. Zadání úkolu je vždy tištěné a označeno logem 05.
 2. Předměty označené logem O5 bez čísla budou využitelné při některém z dalších úkolů.
 3. Zadání může obsahovat nápovědu pro pozdější úkol. Ta je označena slovem "Nápověda".
 4. Studijní tým si může vzít pouze jednu kopii zadání úkolu.
 5. Řešením úkolu je vždy poloha další Učebny.
 6. Při řešení úkolů používejte především vlastní důvtip, um, úsudek a 26 písmen anglické abecedy.

Článek 8

Konzultace

 1. Povoleny jsou dvě formy konzultací: konzultace s místními odborníky a telefonické konzultace.
 2. Konzultovat se mohou faktografické či encyklopedické údaje a topologické informace.
 3. Jiné formy konzultací a výměna studijních informací mezi Studijními týmy jsou přísně zakázány.

Článek 9

Ukončení studia

 1. Studium úspěšně ukončí Studijní týmy, které absolvují všechny předměty a Závěrečnou zkoušku do daného časového limitu.
 2. Závěrečnou zkoušku skládájí minimálně dva členové Studijního týmu, který řádně složil všechny zkoušky a zápočty.
 3. Úspěšné týmy získají diplom, první z nich (vítěz) obdrží diplom červený.

Článek 10

Je zakázano

 1. Opisovat od jiných Studijních týmů. Opisováním se rozumí snaha zjistit polohu Učeben jinak než vlastními silami.
 2. Rušit studijní klid.
 3. Zpochybňovat autoritu Tutorů.
 4. Jakkoliv jinak haluzit.
 5. Používat CB, radiostanic, GPS atp.
 6. Vstupovat do oplocených nebo jinak uzavřených soukromých prostor.
 7. V lesích rozdělávat oheň či jinak rušit život v lese.

Článek 11

Kárná opatření

 1. Při hrubém porušení Studijního řádu mohou Tutoři Studijní tým ze studia vyloučit.
Harmonogram O5 studia Šoupátko Harmonogram O5 studia